4. Osztály

Olvasás-írás-nyelvtan, beszédfejlesztő órák

A gyermekeket a harmadik osztályban elsajátított tananyagra építve fejlesztjük.
A magyar olvasás-írás, a szövegértés és a fogalmazás készségét mélyítjük, tesszük biztosabbá. Magyar tankönyvek, témaorientált könyvek és sok játékos feladat felhasználásával. A magyar nyelvtan és a helyesírás mindinkább készség szintű alkalmazására törekszünk. Ebben az osztályban is nagy hangsúlyt fektetünk mind az írásbeli, mind a szóbeli fogalmazáskészség kiteljesítésére. Különböző témákhoz írásbeli, szóbeli beszámolókat készítenek a gyerekek. A beszélt nyelv, a szókincs fejlesztésére segítségül szolgáló drámapedagógia módszerét továbbra is alkalmazzuk. A gyerekek, tanári irányítással, helyzeteket játszanak el adott témákhoz kapcsolódóan; a környezetismeretből, egy-egy irodalmi alkotásból, a magyar történelemből. Ezáltal komplexen fejlődik szóbeli kifejezőkészségük.
A tanórákon célunk az integráció (a különböző tantárgyak egy-egy évfolyamnál egymásra épülnek). Mindemellett a differenciáltság is nagymértékben szerepet kap,mivel a gyermekek sok esetben eltérő nyelvi ismeretekkel rendelkeznek.
Az órák tananyagához kiegészítésnek, külön hétvégi programok keretében, különböző magyar témákban, projekteket kínálunk föl a gyermekeknek.
A csoportos tanulás, más hasonló életkorú társak megismerése, ösztönzi a gyermekeket az együttes alkotásra. Továbbá azt a felismerést adja, hogy az ő céljai mások céljaival találkozik. Adott esetben magyarul beszélni, írni-olvasni tudni, és otthonosnak érezni azt, amiről tanulunk. Másokat megismerni, barátságokat kötni.
A tanórák célja, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelően, magas szintű magyar nyevi és kulturális ismereteket szerezzenek. Megismerjék nem csak a magyar nyelv szépségét, hanem Magyarországot is a magyar irodalmon, történelmen, hagyományokon, zenén keresztül.